Generali Group
Đăng ký sử dụng Dịch vụ khách hàng trực tuyến - E-Services©
Vui lòng cung cấp thông tin sau để kích hoạt dịch vụ!
Điều khoản và điều kiện sử dụng
Chính sách bảo mật
     
Đăng kí
Hướng dẫn nhập số hợp đồng và mã số thành viên
Email Hướng dẫn nhập email
Hướng dẫn sử dụng E-Services©
Chọn "Đồng ý & Đăng ký", Quý khách xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện theo Điều khoản và điều kiện sử dụng và Chính sách bảo mật của Dịch vụ khách hàng trực tuyến - E-Services©.